คำนวณค่าผ่อนบ้าน
ไอเดียธุรกิจ คิดแบบเศรษฐี
 
ค่าใช้จ่ายซื้อขายที่ดิน
คลิกเลือก หากขายที่ดินจากมรดก
เงินกู้
ราคาประเมิณ
ราคาขาย
ปีที่ถือครอง
ค่าจดจำนอง(กรณีกู้ธนาคารมาซื้อ)
ค่าธรรมเนียมการโอน
ค่าอากร
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีเงินได้บุคคล
รวมค่าใช้จ่ายซื้อขายที่ดิน    บาท
เพื่อความแน่ใจ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินในท้องที่ท่านอีกครั้ง